MENÜ
Quick Sigorta Güvencesiyle Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası
Hemen Başvur
Lisanslı Depoculuk Sigortası
Quick Sigorta

Lisanslı DepoculukKefalet Sigortası

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası, lisanslı depo işleticilerinin vermek zorunda olduğu zorunlu teminatlar içinde yer alan bir finansal enstrümandır.

Ticaret Bakanlığı ‘nın 5 Aralık 2017 de mevzuata dahil ettiği LİSANSLI DEPOCULUK KEFALET SENEDİ, Finansal Sigortaların uzmanı Quick Sigorta tarafından lisanslı depo işleticilerine sunulmakta ve büyük kolaylık sağlamaktadır.

Lisanslı Depo Teminatı Nedir?

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği gereği Lisanslı depoculukta ortaya çıkabilecek mudi zararlarını tazmin etmek amacıyla, lisanslı depo işletmelerince, lisans kapsamındaki depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen ve kabul edilen lisanslı depo teminatının verilmesi zorunludur.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasının Mevzuattaki Yeri

Daha önce “Lisanslı Depo Teminatı” olarak sadece istenen tutara eşit, nakit para, banka teminat mektubu ve gayrimenkul rehni kabul edilebilirken 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünlerı̇ Lı̇sanslı Depoculuk Yönetmelı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇k ile kefalet sigortası (kefalet senedi) Ticaret Bakanlığı’nca kabul edilebilir teminatlar arasına girmiştir.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası Nedir?

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasının, lisanslı depolarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde mudiye teslim edilmemesi rizikosu dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda ve ikincil düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.

Quick Sigorta'dan Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası Nasıl Alınır?

 • Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası almak için, Quick Sigorta Yetkili Acenteleri üzerinden ve/veya online başvuru formunu doldurarak Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası başvurusu yapabilirsiniz.
 • Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası başvurusu için başvuru formunda cevaplanacak sorulara ek olarak mali veriler, finansal dokümanlar yüklenir, kredi skorlaması yaptırılarak başvuru tamamlanır.
 • Teknik ve finansal incelemelerden sonra Quick Sigorta varsa taleplerini ileterek uygun bulması halinde gerekli belge ve sözleşmeleri düzenler.
 • Quick Sigorta talebi onayladıktan sonra, sigortalıya verilmek üzere lisanslı depoculuk kefalet poliçesi ile “Lehdar“ Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna verilmek üzere Lisanslı Depoculuk Kefalet Senedi düzenler.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Lisanslı depolarda depolanan ürünlerin söz konusu kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde mudiye teslim edilmemesi, lisanslı depo işleticisinin Kanunda ve ikincil düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılar.

 • Sigorta Şirketi, Lisanslı Depoculuk şirketinin pay sahiplerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının lisanslı depolara mudilerce tevdi edilen ürünleri zimmetine geçirdiğinin, mevzuata aykırı olarak depolardan çıkardığının, emniyeti suistimal fiillerini işlediğinin ve/veya bu kişilerin ürünleri temsilen düzenlenen ürün senetlerini kullanarak hile ve/veya dolandırıcılık yoluyla mudileri ve ürün senedi üzerindeki diğer hak sahiplerini zarara uğrattığının Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından şirketimize bildirilmesi üzerine, sigorta bedeline kadar olan bir meblağı Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na nakden ve tamamen, ödeyerek mağduriyetlerini giderir.
 • Mudilerin korunmasını sağlar.
 • Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası yaptırılması durumunda yönetmelikte yer alan teminat maddesi sağlanmış olur.
 • Lisanslı Depoculuk İşletmesi ve sermayedarın bankalardaki limitleri nakdi krediler için kullanılabilir hale gelir.

Lisanslı Depoculuk Neyi Amaçlar?

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile

 • Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak
 • Tarım Ürünlerinin emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak
 • Ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak
 • Kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerinin depolanmasını temin etmek
 • Ürün senetlerinin oluşturulması ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek

amaçlanmıştır.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Nedir?

 • Lisanslı Depoculuk depolamaya uygun nitelikte tarım ürünlerinin modern altyapıya sahip, sağlıklı ve güvenli ortamda depolanmasını sağlar,
 • Standardize edilebilmesi mümkün olan tarım ürünlerinin yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen laboratuvarlarca standartlara göre sınıf ve kalitelerinin belirlenmesini sağlar,
 • Ürünün mülkiyetini temsil eden Ürün Senedi vasıtasıyla; ürünlerin ticaretinin ulusal ya da uluslararası alanda ürün ihtisas borsalarında yapılmasını öngörür ve ticarette kolaylık sağlar,
 • Ürün senedine karşılık bankalardan kredi kullanma imkanı sunar,
 • Vergi ve stopaj avantajı vardır.

Lisanslı Depo İşletmesi Nedir?

Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketlerdir. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektirler.

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Nedir?

Lisanslı Depo İşleticisinin, Kanun ile mudilerle yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararların tazmin edilebilmesi amacı ile Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu kurulmuştur.

Lisanslı depo teminatı, Fon adına ve lehine düzenlenir. Bu teminatların muhafazası, Kanunda öngörüldüğü şekilde nakde çevrilmesi ve zarar görene ödenmesi, kanuni takibinin yapılması, ilgililer hakkında dava açılması, tahsili, yeterliliği, iadesi ve bunların Bakanlığa bildirilmesi, teminatla ilgili diğer hususlar ve tasarruflar Fon tarafından yerine getirilir.

Ürün Senedi Nedir?

Lisanslı depo işletmesince, teslim ve kabul edilen ürün için kıymetli evrak niteliğinde ürün senedi düzenlenir. Bu teslim, satış değil vedia anlamındadır.

Ürün Senedi lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak çıkarılabilir.

Lisanslı Depoculukta Kaç Çeşit Sigorta Vardır?

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’ne göre iki çeşit sigorta vardır;

 • 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin “Sigorta” başlıklı 15.maddesinin 1. Fıkrasında tanımlanan mal sigortaları kapsamında Lisanslı Depoculuk İşletme Sigortası ile,
 • 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünlerı̇ Lı̇sanslı Depoculuk Yönetmelı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇k ile “Lisanslı depo teminatı” başlıklı 16 ncı maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alarak yürürlüğe giren Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası,

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nin “Sigorta” başlıklı 15.maddesinin 1.Fıkrasında geçen Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortasının, Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortasını düzenleyen sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.

Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortası İçeriği Nedir?

 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nin “Sigorta” başlıklı 15.maddesinin 1.Fıkrasına göre İşletme tesisleri ve lisanslı depoculuk faaliyeti kapsamında depolanan ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırılması ayrıca zorunludur.
 • Ürünlerin sigortalanmasında depo kapasitesi esas alınır. Ürünler, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, fiili depolama durumuna göre kademeli olarak da sigortalanabilir. Ancak bu şekilde düzenlenecek sigorta poliçesinin depoya konulan ürünlerin tamamını kapsaması zorunludur.
 • Depolanan ürün için düzenlenen sigorta poliçesinde, poliçe lehdarı hasarın meydana geldiği tarihteki mudidir. Ancak, ürün senetlerinin teminat olarak gösterildiği hallerde kredi veya avans veren kuruluşun hakları saklıdır.

Quick Sigorta'dan Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortası Nasıl Alınır?

 • Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortası almak için, Quick Sigorta Yetkili Acenteleri üzerinden ve/veya online başvuru formunu doldurarak Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortası başvurusu yapabilirsiniz.
 • Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası başvurusu yaptıysanız bu başvuru formuna ek olarak Lisanslı Depoculuk İşletmenize ait talep edilen bilgiler ve evraklar yüklenerek başvuru tamamlanır.
 • Teknik incelemelerden sonra Quick Sigorta varsa taleplerini ileterek uygun bulması halinde talebi onaylar.

Lisanslı Depoculuk İşletme (Yangın) Sigortası Hasar Süreci Nasıl İşler?

Lisanslı bir depoda sigorta kapsamına giren bir hasar meydana gelmesi durumunda, lisanslı depo işleticisi bu durumu ve muhtemel zarar miktarını derhal Bakanlığa ve ilgili sigorta şirketine bildirir. Zarar hesabında, ilgili ürünün hasar gördüğü tarihte borsada oluşan ortalama fiyat; borsa ortalama fiyatı tespit edilemiyorsa Bakanlıkça ilgili ürün için belirlenen yurt içi ve/veya yurt dışı referans borsa veya borsalarda oluşan ortalama fiyat esas alınır.

Lisanslı depo işletmesi hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça hasarın tespitini takiben en geç beş iş gününde istenen tüm belgeleri ilgili sigorta şirketine iletmek, sigorta şirketi de belgelerin ulaşmasını takiben en geç on iş gününde mudiye hasarın bedelini ödemek zorundadır.

Lisanslı Depoculuk Sigortası İlgili Dokümanlar

Ürün Adı

[PRODUCT_NAME]

Teklif / Poliçe No

[IC_POLICY_NO]

Poliçe Primi

[LC_GROSS_PREMIUM_FORMAT]

Tarih

[VERSION_DATE_FORMAT]