MENÜ
Alacak Sigortası
Devlet Destekli

Alacak Sigortası

Quick Sigorta finansal sigortalar ürünlerine bir yenisini daha ekliyor ve Devlet Destekli Alacak Sigortasını başlatıyor.

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Acentelerimiz SBM üzerinden devlet destekli alacak sigortası başvurularını yapabilirler.

SBM Üzerinden Başvuru Yap

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Quick Sigorta / The Digital Insurer European Insurance Innovation Award
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor.
 • Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanacak.
 • Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı iki yüz elli milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulacak.
  Operasyonel süreçler çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülecek.
  İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.
 • Sistem kapsamında 120, 180, 240 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün olmakla birlikte peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanacak.
 • Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmayacak.
 • KOBİ'ler SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek.

Alacaklar Garanti Altında

120, 180, 240 veya 360 güne kadar olan vadeli alacaklarınız garanti altında

İster Peşin İster Taksitli

%25 peşin 3 taksit veya peşin ödemede %10 indirim

İlk 3 Ay Ek İndirim

İlk 3 ayda katılan Kobi’lere %10 ek indirim

Devlet Destekli Dışında Alacak Sigortası Alacak Sigortası Ne İşe Yarar?

 • Ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.
 • Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.
 • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler.
 • Nakit akışının sağlıklı olması ve firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlar.
 • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Ödenecek net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanır. Yıllık toplam cirosu 250.000.000 TL’ye kadar olan işletmelerin son mali yılda vadeli satışından elde ettiği ciro dikkate alınmakta olup prim ve azami tazminat tutarı vadeli satışlardan elde edilen ciro alınmak suretiyle aşağıdaki tablo yardımı ile hesaplanır.

120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 240 güne kadar vadeli satışlar için 360 güne kadar vadeli satışlar için AZAMİ TEMİNAT TUTARI
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) Net Primin Katı
0-3.000.000 0,50 0,80 1,20 1,40 30
3.000.001 - 5.000.000 0,45 0,70 1,05 1,23 30
5.000.001 - 10.000.000 0,42 0,60 0,85 1,05 30
10.000.001 - 15.000.000 0,40 0,50 0,60 0,88 30
15.000.001 - 20.000.000 0,35 0,45 0,55 0,79 30
20.000.001 - 25.000.000 0,32 0,40 0,50 0,70 30
25.000.001 - 40.000.000 0,29 0,37 0,47 0,65 30
40.000.001 - 65.000.000 0,26 0,33 0,42 0,58 30
65.000.001 - 100.000.000 0,24 0,30 0,37 0,53 30
100.000.001 - 125.000.000 0,22 0,28 0,34 0,49 30
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL) Alıcı Başına Azami Kredi Limiti (TL)
0 - 5.000.000 100.000
5.000.001 - 15.000.000 200.000
15.000.001 - 25.000.000 300.000
25.000.001 - 40.000.000 500.000
40.000.001 - 75.000.000 600.000
75.000.001 - 125.000.000 750.000

Örnek:

3.500.000 TL vadeli satış cirosu bulunan bir KOBİ, 10 alıcısına yaptığı 180 güne kadar vadeli satışından doğan toplam 2.500.000 TL alacağını sigorta ettirmek istemektedir.

KOBİ’nin vadeli satışlarından elde ettiği cirosu 3.500.000 TL ve alacaklarının vadesi maksimum 180 güne kadar olduğu için tabloya istinaden uygulanacak prim oranı %0,70’dir.

Bu durumda KOBİ’nin ödeyeceği prim tutarı 24.500 TL (3.500.000 x %0,70) olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara (%5 oranında) Gider Vergisi eklenecektir. Ödeyeceği bu tutar karşılığında alabileceği maksimum tazminat tutarı da 735.000 TL (24.500 TL x 30) olacaktır. Hasar durumunda alıcı başına alabileceği maksimum hasar tutarı da 150.000 TL’dir.

Alacak Sigortası Kapsamı

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır.

Firmaların vadeli, faturalı, açık hesap yurt içi satışlarında doğan ticari alacakları teminat altına alınır.

Kapsam

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş ve 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulur.

Sorgulama ücreti

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 15 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 15TL’dir.

Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmayacaktır.

Prim ve azami teminat tutarı

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Prim tahsilatı

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde kredi kartı ile 4 eşit taksit olarak taksitlendirilmesi mümkündür.

Risk değerlendirme

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişikin Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine "1 (en düşük riskli)" ile "6 (en yüksek riskli)" arasında skor verilir.

Kredi limitleri

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında kredi limiti sağlanmaz. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirlenen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır. Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, diğer %50 lik grupta bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.

Teminat oranı ve muafiyet

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, % 70 veya % 90 arasında değişebilir.

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise belirlenen teminat oranları kapsamında 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödenir.

Ürün Adı

[PRODUCT_NAME]

Teklif / Poliçe No

[IC_POLICY_NO]

Poliçe Primi

[LC_GROSS_PREMIUM_FORMAT]

Tarih

[VERSION_DATE_FORMAT]